ANBI

anbi

  Gegevens ten behoeve van de ANBI-status

Algemene gegevens

Naam: Historische Kring Nederhorst den Berg ( HKNdB )
RSIN    009726524
KvK nummer 40517517
Adres: Blijklaan 1, 1394 AK Nederhorst den Berg
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.historischekring.nl
bankrekening: NL30 RABO 0328 2241  38
Ledental: ca 480

Beleidsplan Historische kring Nederhorst den Berg

1)    Vastgesteld:
    Door het bestuur van de HKNdB op 1 januari 2020

2)    Identiteit:
    De Historische kring Nederhorst den Berg is een vereniging zonder winstoogmerk.
    
3)    Doelstelling van de HKNdB:
    1)    het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Nederhorst den Berg en zijn bewoners.
    2)    het beschrijven, verwerven, bewaren en conserveren van voorwerpen, die voor de geschiedenis van Nederhorst den Berg van belang zijn.

4)    Verwerving van de inkomsten:
    De leden betalen per jaar een contributie. Daarnaast wordt een subsidie ontvangen van de gemeente Wijdemeren.
    Voor de financiering van speciale en/of grote projecten, wordt een beroep gedaan op sponsoren.

5)    Beheer van de bestedingen en het vermogen
    Het beheer van het vermogen en de bestedingen zijn door het bestuur opgedragen aan de penningmeester. Deze legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan het bestuur. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde financiĆ«le beleid d.m.v. een staat van inkomsten en uitgaven en door de balans.
    Een bij toerbeurt uit het ledenbestand gekozen kascommissie controleert de boeken en de kas en rapporteert de bevindingen onafhankelijk aan de algemene ledenvergadering.

6)    De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de HKNdB
    De leden voeren onderzoek uit naar historische gebeurtenissen en objecten die van invloed zijn op Nederhorst den Berg en de bewoners.
    De resultaten worden gepubliceerd via internet of via het periodiek van de Kring.
    Ook worden er regelmatig gespecialiseerde sprekers uitgenodigd om bepaalde facetten nader te belichten.

7)    Uitvoering van de werkzaamheden
    De werkzaamheden zijn verdeeld over gespecialiseerde werkgroepen.
    Een van deze groepen verzamelt (historische) foto's. Deze worden gedigitaliseerd en met een verklarende tekst opgeslagen op een surfer. Deze bestanden zijn toegankelijk voor de werkstations in de werkruimte van de Kring en via internet voor leden en derden.
    Een andere werkgroep vormt de redactie voor het periodiek Werinon. Dit is gevuld met verslagen en historische verhalen en wordt naar de leden en naar een aantal andere geĆÆnteresseerden  gestuurd, waaronder publieke bibliotheken.
    Ook worden er belangwekkende documenten door een werkgroep behandeld, gerubriceerd, gearchiveerd en toegankelijk gemaakt.
    Over films, dia's en geluidsfragmenten buigt zich weer een andere werkgroep.
    De computer-, scan- en kopieerapparatuur met de daarvoor gebruikte software wordt beheerd en onderhouden door een ICT werkgroep.
    
8)    Op de toekomst gericht beleid:
    Het beleid voor de toekomst is vooral gericht op:
    -    verbreding en verdieping van de historische onderzoekingen
    -    uitbreiding en verjonging van het bestuur
    -    uitbreiding ledenbestand
    -    meer naar buiten treden
    -    oprichten en instant houden van een oudheidskamer

9)    Het bestuur:
    Het bestuur bestaat per 1-1-2020 uit:
    -    voorzitter:           de heer A.C.M. Kuijs
    -    secretaris:           Mevrouw A.M.E. Baar
    -    penningmeester:  Mevrouw P.A.M. van 't Klooster
    -    bestuurslid:         Mevrouw C.M.Schoordijk
    Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende is terstond herbenoembaar.

10)    Beloningsbeleid:
    Er wordt geen beloning aan de bestuursleden betaald. Alleen directe onkosten worden vergoed.